Hỏi : Thư chấp nhận học chính thức được cấp thì bước tiếp theo làm như thế nào ?

Đáp : Khi bạn chấp thuận thư mời học, nhà trường sẽ yêu cầu bạn đóng toàn bộ học phí tiếng Anh, học phí một kỳ (hoặc khoản đặt cọc) của khoá chính và bảo hiểm y tế của toàn bộ chương trinh học. Các chi phí này sẽ được yêu cầu chuyển trực tiếp cho trường bằng chuyển khoản hoặc hối phiếu hoặc bằng thẻ tín dụng. Nhân viên tư vấn sẽ chuyển bằng chứng của việc chuyển tiền (Lệnh chuyển tiền/hối phiếu/chi tiết thẻ tín dụng) cùng thư chấp thuận của các bạn sang trường.

Sau khi nhận các tài liệu trên, nhà trường sẽ cấp Thư chấp nhận học chính thức cho bạn. Thư này khẳng định bạn đã được nhận vào học và đồng thời xác nhận bạn đã hoàn thành thủ tục tài chính. Thư chấp nhận học chính thức cần thiết cho việc xin visa.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY